#eMedarbetaren

Validering, eUtbildning, dokumenterad kunskap
- allt i en förpackning

 

eMedarbetaren

Dynamisk IT-kompetenssäkring

eMedarbetaren är ett initiativ taget av Dataföreningen med målsättningen att säkerställa IT-kompetensen, höja nyttjandegraden och öka effektiviteten av IT inom svenska organisationer och företag. eMedarbetarekonceptet gör det möjligt att utifrån en stor bas av färdiga kunskapsmoduler plocka ihop och skräddarsy sin egen kompetenssäkring, baserat på organisationens krav och behov. Ett färdigt baspaket benämt eMedarbetaren Bas finns att välja om man inte önskar skräddarsy innehållet.

I sin satsning har man tagit utbildningsföretaget Evalve AB till sin hjälp.

Nästa
 

Utbildning och certifiering

Effektivt verktyg för dokumenterad kompetens

I samarbete Evalve AB har Dataföreningen utvecklat en komplett onlinebaserad kompetenssäkring för att snabb och effektivt kunna säkerställa och höja den vardagliga IT-kompetensen bland företag och organisationer.

Det konceptuella upplägget bygger på en validering baserad på simulerade praktiska uppgifter som leder till individanpassade utbildningsmoment. Dessa moment studeras enligt flera valbara lärstilar och säkras via praktiska test.

Godkänd kompetensnivå resulterar i ett elektroniskt id som specificerar den säkerställda kompetensen. Denna databas är öppen och sökbar för att kunna verifiera kompetenserna.

Nästa
 

Vem riktar sig kompetenssäkringen till?

eMedarbetaren vänder sig till företag och organisationer som på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt vill säkerställa den praktiska IT-kompetensen bland sina medarbetare.

De kan handla om att säkerställa en grundläggande kompetensnivå eller att förbereda medarbetarna inför en kommande plattformsmigrering eller införandet av ett nytt verksamhetssystem.

Nästa
 
 

Vilket innehåll finns?

eMedarbetarens innehåll är dynamiskt. Både kompetensområden och nivå kan anpassa efter behov. För att få en känsla för ett vanligt innehåll presenteras här eMedarbetaren Bas.

eSamhället idag
IT-grunder
Operativsystem och filhantering
Dokumenthantering
Utskrifter
E-post och adressbok
Kalender och bokningar
Internet
IT-säkerhet
Andra populära delar är Samarbeta på distans, IT-policy och Intranät.
 
Nästa
 
 

Hur fungerar det?

eMedarbetaren består av tre delar. Validering, eUtbildning och användarstöd. Kortfattat fungerar det så här:

Identifiera kompetensluckorna

eMedarbetarens kompetenssäkringar börjar med en kunskapsvalidering där användaren utför praktiska uppgifter i en simulerad miljö. Testet är adaptivt vilket betyder att det anpassar sig baserat på hur användaren utför uppgifterna.

Höj kompetensen

En individanpassad utbildning attraherar och stimulerar till studier. Samtidigt blir den både tids- och kostandseffektivt. eMedarbetaren stöder visuellt-, auditivt- och taktilt lärande.

Bli effektivare

Säkerställd och dokumenterad IT-kunskap möjligör framtida IT-investeringar och skapar tryggare medarbetare med bättre självkänsla.

Nästa
 

Hur beställer jag licenser?

eMedarbetaren återförsäljs av Cornerstone och kan avropas från Kammarkollegiets ramavtal IT-utbildning 2010.

Är du intresserad av att veta mer eller prova eMedarbetaren på en mindre grupp av användare, kontakta salj@emedarbetaren.se

Nästa
 
 

Kompetensdatabas

Alla användare som genomgår en eMedarbetare-certifiering med godkänt resultat registreras i en central kompetensdatabas.

På det certifikat som utfärdas anges ett unikt eCert-ID. Den som vill verifiera ett certifikat eller få reda på de exakta kunskaperna som användaren besitter kan söka på eCert-ID:et och få kunskaperna både bekräftade och specificerade.

eCert-ID:   
Nästa
 
 
The end